Celebration of Republic Day on 26.01.2022poc1 poc1 poc1